Obec Odry

Ukončené projekty mikroregionu

Management v Mikroregionu Odersko 2022

Cílem projektu bylo zajištění činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím sdíleného specialisty, který zabezpečoval realizaci projektů zaměřených na poradenství, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblastech rozvoje venkova, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích.

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ ve výši
122.066 Kč.

Celkové náklady projektu činily 319.879 Kč.
Projekt se realizoval v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.   

logo MSK


STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko

Cílem tohoto projektu je předcházení vzniku odpadů na území Mikroregionu Odersko.
Projekt chce zamezit vzniku odpadu z jednorázových plastů na obecních, kulturních a sportovních akcích v mikroregionu, a to používáním nového opakovaně použitelného nádobí a vhodné infrastruktury – „vratných“ plastových kelímků a misek pro opakované použití, úložných boxů pro uskladnění nádobí a gastro myček.
Veškeré pořízené vybavení bude rozmístěno do jednotlivých obcí mikroregionu a bude využíváno pro akce Mikroregionu Odersko i jednotlivých členských obcí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013333 (656.26 kB)

Celkové náklady projektu: 2.381.244 Kč

Mikroregion Odersko získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 2.024.057 Kč.

Realizace projektu: 12. 7. 2021 – 30. 11. 2021

logo EU_fond soudržnosti


Kompostuj s Mikroregionem Odersko

Předmětem projektu je pořízení 603 ks kompostérů o objemu 1050 l a 2000 l. Dále 461 ks štěpkovačů do domácnosti a 4 ks kontejnerů na textil. Realizací projektu došlo ke snížení produkce odpadu o cca 627 tuny za rok. 

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013196 (667.32 kB) (666.51 kB)

Celkové náklady projektu: 5.815.563 Kč

Mikroregion Odersko získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 ve výši 4.943.228 Kč (85 %). 

Realizace projektu proběhne od 21. 6. 2021 do 21. 6. 2022

logo EU_fond soudržnosti


V obcích Mikroregionu Odersko to žije!

Cílem projektu je zlepšení vybavení pro pořádání společenských akcí v 10 členských obcích Mikroregionu Odersko. Díky dotaci jsme pořídili velkokapacitní stan o rozměru 10 x 20 m a 8 setů k posezení. Každý set obsahuje stůl a dvě lavice. Součástí projektu bylo také zhotovení informační mobilní tabule s enviromentální tematikou.  Vybavení je zapůjčováno na veřejně přístupné akce v Mikroregionu Odersko.

Celkové náklady projektu: 368.149 Kč

Mikroregion Odersko na projekt získal dotaci z Programu rozvoje venkova ČR – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 294.519 Kč.

logo EU

Realizace projektu proběhne od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021.

logo Leader


Management v Mikroregionu Odersko 2021

Cílem projektu je zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím dvou manažerů svazku obcí, kteří zabezpečí realizaci projektů zaměřených na poradenství, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblastech rozvoje venkova, občanských aktivit a podporu komunitního života v obcích. Předmětem projektu je financování mzdy dvou manažerů.

Celkové náklady projektu činí 250.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ ve výši 125.000 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  

logo MSK


Spolupráce obcí Mikroregionu Odersko na rozvoji v roce 2020

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činily 315.450 Kč

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 7. 2020 do 31. 11. 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko

Cílem projektu je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci území Mikroregionu Odersko, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů prostřednictvím strategického uchopení komunikace dotčených úřadů s veřejností, vč. využití nových komunikačních prostředků.

Od 1. 4. 2020 Mikroregion Odersko realizoval společný projekt členských obcí zaměřený na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou (úřady) a veřejností. V rámci projektu byl zpracován strategický komunikační dokument, který byl následně aplikován do reálného provozu. Byly pořízeny nové či zdokonaleny stávající komunikační prostředky jako např. weby obcí, mobilní aplikace, sociální sítě, elektronické úřední desky atp.). Projekt byl realizován do 31.12.2021

Tento projekt "Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618 byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 4.393.151,04 Kč. Celkové náklady činily 4.624.369,51 Kč.

logo EU


Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko

Cílem projektu je zlepšení strategického řízení a plánování obcí Mikroregionu Odersko (resp. mikroregionu samotného), a to prostřednictvím zpracování vybraných strategických a analytických dokumentů, které přispějí k rozvoji jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku.

Mikroregion Odersko během let 2020 a 2021 zpracoval obcím, které o to projevily zájem, strategické a analytické dokumenty, jako jsou rozvojové plány obcí a mikroregionu jako celku, audity implementace evropského nařízení – GDPR a také podrobné evidence obecního majetku, tedy tzv. pasporty, které pomohou získat obcím přehled o jejich majetku včetně jeho technického stavu. Tyto dokumenty pomohou vedení obcí v majetkoprávních otázkách, určování investičních či údržbových záměrů a priorit.

Tento projekt s názvem Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010076 byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 4.553.410,86 Kč. Celkové náklady činily 4.793.064,08 Kč.

logo EU


Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecní spolupráce
- Centrum společných služeb

Mikroregion Odersko se od 1. srpna 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO), s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.  

Projekt v Mikroregionu Odersko potrvá do 31. prosince 2020.

Udržitelnost projektu byla ukončena k 31. srpna 2021.

                       


Management v Mikroregionu Odersko 2020

Cílem projektu je zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím manažera v oblastech rozvoje venkova, obnovy a spolupráce obcí. Manažer bude zajišťovat zejména administrativu, rozvoj, propagaci, vzdělávání, kulturní akce, administrace související se zajištěním výpůjček venkovního mobiliáře ve vlastnictví Mikroregionu Odersko.

Celkové náklady projektu činí 109.600 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ ve výši 54.800 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.     

kraj


Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 429.520,- Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 300.000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Management v Mikroregionu Odersko 2019

Cílem projektu je zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím manažerů/poradců v oblastech rozvoje venkova, obnovy a spolupráce obcí. Manažeři/poradci budou zajišťovat zejména administrativu, rozvoj, financování, účetnictví, propagaci, vzdělávání.

Celkové náklady projektu činí 250.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ ve výši 125.000 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.     

kraj


Na Odersku nebloudíme

Mikroregion Odersko získal dotaci na zakoupení čtyř informačních digitálních totemů z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve výši 448.052 Kč. Celkové náklady projektu činí 896.105 Kč.

Informační totemy budou umístěny v obcích Jeseník nad Odrou, Kunín, Vražné a ve městě Odry.

Cílem projektu je podpora cestovního ruchu v obcích Mikroregionu Odersko, zlepšení informovanosti turistů i občanů.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Mikroregion Odersko za poznáním v roce 2018

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 314.750,- Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Management v Mikroregionu Odersko (r. 2018)

Cílem projektu je zabezpečit v roce 2018 činnost finančního manažera Svazku, který v rámci projektu bude zjišťovat účetní operace spojené s činností Svazku, zajišťovat komunikaci se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, spravovat spisovou službu včetně datových schránek mikroregionu, připravovat podklady pro jednání orgánů mikroregionu v souvislosti s rozpočtem mikroregionu a financováním projektů, které Mikroregion Odersko realizuje či hodlá realizovat.

Celkové náklady projektu činí 100.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na činnost finančního manažera dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ ve výši 50.000 Kč.

Pozice finančního manažera bude podpořena od 1.3.2018 do 31.12.2018.     

kraj


Mikroregion Odersko kompostuje (r. 2017/2018)

Cílem projektu je pořízení 560 ks domácích kompostérů pro občany pěti členských obcí Mikroregionu Odersko, které se do společného projektu chtěly zapojit. 
Domácí kompostéry poputují do Heřmanic u Oder, Heřmánek, Mankovic, Spálova a do obce Vražné. 

Na projekt byla v listopadu 2016 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podpořena. 

Realizace projektu: červen - srpen 2017
Celkové náklady projektu: 1.949.310 Kč
Dotace EU: 1.656.914 Kč (85 %)
Vlastní spoluúčast Mikroregionu Odersko: 292.396 Kč (15 %)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo OPŽP

Tento projekt dále podpořil i Moravskoslezský kraj v rámci programu "Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel".

Moravskoslezský kraj projekt podpořil ve výši max. 79,85 % vlastní spoluúčasti Mikroregionu Odersko na projektu. 

Dotace Moravskoslezského kraje: 233.000 Kč

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

kraj


Zkušenější mikroregion (r. 2017)

Cílem projektu bylo rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 300.550 Kč.

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Management v Mikroregionu Odersko 2017

Cílem projektu bylo zabezpečit v roce 2017 činnost finančního manažera Svazku, který v rámci projektu zajišťoval účetní operace spojené s činností Svazku, zajišťoval komunikaci se Správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a ostatními institucemi, spravoval spisovou službu včetně datových schránek mikroregionu, připravoval podklady pro jednání orgánů mikroregionu v souvislosti s rozpočtem mikroregionu a financováním projektů, které Mikroregion Odersko realizoval.

Celkové náklady projektu činily 100.000 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na činnost finančního manažera dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“ ve výši 50.000 Kč.

Pozice finančního manažera byla podpořena od 1.3.2017 do 31.12.2017.     

kraj


Management v Mikroregionu Odersko 2016

Mikroregion Odersko získal v rámci programu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016" dotaci na projekt ,,Management v Mikroregionu Odersko 2016“.
Schválená dotace ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů projektu činní 95.000,- Kč.
Účelem projektu je řádné zajištění činnosti Mikroregionu Odersko v potřebném rozsahu. Předmětem projektu je zajištění financování projektového manažera a účetní.                                   Projektový manažer bude v rámci své činnosti:

  • připravovat podklady pro jednání orgánů mikroregionu, tedy pro jednání valných hromad a předsednictev,  
  • připravovat žádosti o dotace a příspěvky žádané svazkem obcí, a to včetně všech potřebných příloh,
  • připravovat závěrečná vyhodnocení projektů, ve kterých bude mikroregion úspěšným žadatelem,
  • koordinovat spolupráci s MAS Regionu Poodří a s Destinačním managementem turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko,
  • zabezpečovat komunikaci mezi jednotlivými členskými obcemi, a to zejména v oblasti vyhlášených dotačních programů a v rámci legislativních novinek týkajících se územních samosprávných celků.                                                

Účetní mikroregionu bude zajišťovat všechny účetní operace v souladu s platnou legislativou.
Obě pozice budou dotačně podpořeny od 1.3.2016 do 31.12.2016.     

 kraj


Mikroregion Odersko za poznáním (r. 2016)

Cílem projektu bylo vzdělávání zástupců členských obcí mikroregionu, výměna zkušeností a tvorba propagačních materiálů.

Celkové náklady projektu činily 300.000 Kč

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj


Projekty

Videa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Svátek

Dnes je 29.5.2024

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

Zítra má svátek Ferdinand

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Partneři

Obce Mikroregionu Odersko