Obec Odry

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace,
dle § 5 odst. 4 InfZ

 

 1. Název

Mikroregion Odersko

 1. Důvod a způsob založení

Mikroregion Odersko (MO) je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19. 12. 2001 ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Svazek je právnickou osobou, která nabyla právní osobnosti zápisem do Rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod registračním číslem R 58/03. Svazek byl založen za účelem vzájemné spolupráce členských obcí v oblastech rozvoje podnikání, sociální problematiky, vzdělávání, veřejné infrastruktury, cestovního ruchu, propagace mikroregionu a péče o životní prostředí.

 1. Organizační struktura

Valná hromada – 10 představitelů/starostů sdružených obcí
Pracovní předsednictvo – 5 členů:
Mgr. Libuše Králová – předsedkyně Mikroregionu Odersko a místostarostka města Odry
Mgr. Vendula Jarošová – místopředkyně Mikroregionu Odersko a starostka obce Heřmanice u Oder
p. Ludmila Sucháčková – starostka městyse Spálov
Mgr. Jiří Vlček – starosta obce Luboměř
Ing. Gabriela Grzegorzová – starostka obce Vražné
Předsedkyně svazku: Mgr. Libuše Králová – místostarostka města Odry
Místopředseda svazku: Mgr. Vendula Jarošová – starostka obce Heřmanice u Oder
Kontrolní výbor – 3 členové:
Dagmar Novosadová, DiS. – předsedkyně KV, starostka obce Kunín
p. Antonie Pecníková – starostka obce Jakubčovice nad Odrou
p. Martina Blažková – starostka obce Mankovice

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Mikroregion Odersko
Masarykovo náměstí 25
Odry
742 35
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mikroregion Odersko
Masarykovo náměstí 25
Odry
742 35
4.3 Úřední hodiny
Pondělí      8 - 15:30
Středa       8 - 15:30
4.4 Telefonní čísla
Předseda mikroregionu Mgr. Libuše Králová, 603 213 539
Místopředseda mikroregionu Mgr. Vendula Jarošová, 724 189 245
Manažerka mikroregionu Mgr. Elena Vahalíková, 775 859 248      
Odborný pracovník Mgr. Lenka Daňová, 778 888 424
4.5 Čísla faxu
556 768 110
4.6 Adresa internetové stránky
http://www.odersko.cz
4.7 Adresa e-podatelny
Datová schránka: 575u9h7
4.8 Další elektronické adresy
Předseda mikroregionu Mgr. Libuše Králová: libuse.kralova@odry.cz
Místopředseda mikroregionu Mgr. Vendula Jarošová: obec@hermaniceuoder.cz
Manažerka mikroregionu Mgr. Elena Vahalíková: vahalikova@odersko.cz
Odborný pracovník Mgr. Lenka Daňová: danova@odersko.cz

4.9 Profil zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mikroregion-odersko

 1. Případné platby lze poukázat

94-1214801/0710

70953201

 1. DIČ

CZ70953201

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Strategický plán Mikroregionu Odersko 2015 – 2022
Strategie území správního obvodu ORP Odry a Mikroregionu Odersko
Stanovy Mikroregionu Odersko
 

8.2 Rozpočet
Rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2017
Rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2018
Rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2019
Rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2020
Rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026
Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za r. 2020

Schválená rozpočtová opatření v aktuálním roce jsou zveřejněna na úřední desce Mikroregionu Odersko

 1. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Mikroregionu Odersko (viz  bod  4.1),  za  písemnou  žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez  nutnosti  uznávaného  elektronického  podpisu, doručená na elektronickou podatelnu mikroregionu (viz bod 4.7) nebo na další elektronické adresy pracovníků mikroregionu (viz bod 4.8). Ústní žádosti lze podávat na adrese úřadovny (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3).

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na adrese úřadovny Mikroregionu Odersko v úředních hodinách. Písemné podněty je potřeba adresovat na adresu Mikroregionu Odersko (viz bod 4.1). Elektronické podněty je potřeba adresovat na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo na další elektronické adresy pracovníků mikroregionu (viz bod 4.8)

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu dle InfZ, kterým Mikroregion Odersko odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.
Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Na postup mikroregionu při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 1. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 2. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 3. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. postup povinného subjektu potvrdí,
 2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 2. výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 3. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutípodle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 1. Formuláře

Mikroregion Odersko nemá v rámci své činnosti předepsané žádné povinné formuláře.

 1. Popisy postupů

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č.  2/1993  Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.  250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány.

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad nebyl vydán.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 15.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Mikroregion Odersko nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2. Výhradní licence
Mikroregion Odersko v současné době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020 

18. Poskytnuté informace

rok 2018:

Žádost o poskytnutí informace č.1/2018, dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace č. 2/2018, dle zákona  č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací č. 3/2018, dle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2019:

Žádost o poskytnutí informace č.1/2019, dle zákona č. 106/1999 Sb., Odpověď

Žádost o poskytnutí informací č. 2/2019, dle zákona č. 106/1999 Sb.

Levé menu

Videa

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Partneři

Obce Mikroregionu Odersko