Navigace

Obsah

Příroda

Vybrané přírodní atraktivity Mikroregionu Odersko a nejbližšího okolí

  1. Petrova skála - nachází se nedaleko obce Spálov, v zalesněném údolí potoku Suché. Ve sluji po zaniklé těžbě pokrývačských břidlic se za příznivých klimatických podmínek v předjaří vytváří kouzelná ledová výzdoba, krápníky postupně rostou namrzáním ze stropu kapající vody. Pronikání vody nadložím je umožněno svislou orientací vrstev břidlice.
  2. Švédská skála – skalní ostroh prudce spadající k řece Odře nad soutokem Bralného potoka a řeky Odry. Ostroh je tvořen břidlicemi a drobami. Je z něj nádherný výhled do údolí řeky Odry k Heřmánkám a Jakubčovicím n. O. Za tím účelem byl zde Lesy ČR s. p. zřízen dřevěný vyhlídkový altán. Archeologické nálezy zde dokládají zaniklé hradiště a historické prameny uvádějí, že se zde ukrývali obyvatelé Spálova před švédskými vojsky v době třicetileté války (odtud název skalního ostrohu). Roste zde sleziník severní, řada lišejníků a mechorostů.
  3. Agrovaly a agrokupy – hromady kamení posbíraného z dnes již zalesněných polí nad pastvinami v Jakubčovicích n. O. jsou významným krajinotvorným prvkem a vytváří specifické biotopy např. pro mechorosty.
  4. Mokřady „Ptáčnice“ u Spálova a nad vodní nádrží Vítovka – příklady zachovalých podmáčených luk s výskytem chráněných orchidejí – prstnatců májových.
  5. Drobné vodní plochy – např. ve Vésce nebo v Heřmanicích u Oder jsou příklady malých vodních ploch vzniklých např. v místech zaniklých hliníků po těžbě cihlářských hlín. Dnes jsou významnými lokalitami pro rozmnožování obojživelníků.
  6. Jerlochovické stěny jsou součástí dominanty města Fulneku. Pískovcové těleso, které lemuje severní stěny a úpatí údolního svahu Husího potoka a směrem k západu vyúsťuje do dnes již opuštěné pískovny, kde je možné tyto horniny studovat. Vycházejí v ní pískovce a jílovité pískovce, které se usadily asi před 15 miliony let v okrajové části mělkého moře, které zaplavilo staré údolí vybíhající z poslední, nejmladší karpatské předhlubně, spodnobadenského příkopu. Pískovce Jerlochovických stěn jsou dnes jedinou, dobře zachovanou přístupnou ukázkou těchto uloženin.
  7. V místní části Klokočůvek (Odry) se nachází poutní místo Skála Panny Marie. K prameni vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která zde za třicetileté války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní.
  8. Jesenický pramen - Jedná se o slabě mineralizovanou kyselku, chemismus jednotlivých zdrojů se liší jen nepatrně. Za zmínku stojí přítomnost síranů (cca 30 mg/l), jež může souviset s občasným zápachem sirovodíku, který bývá údajně párkrát do roka (hlavně za parných letních dní) z kyselky cítit.
  9. Břidličné štoly pod Veselím. Jedná se o štoly po zaniklé těžbě pokrývačské břidlice t. č. nepřístupné, které slouží netopýrům a vápencům k zimování. Výhledově bude vhodné nejzachovalejší z nich zpřístupnit pro cestovní ruch.