Navigace

Obsah

Spolupráce obcí Mikroregionu Odersko na rozvoji v roce 2020

Cílem projektu je rozvinutí spolupráce členských obcí mikroregionu na obnově rozvoji venkova - výměna zkušeností při realizaci projektů, odborné vzdělávání a vytvoření propagačních materiálů mikroregionu.

Celkové náklady projektu činí 315.450 Kč

Mikroregion Odersko získal na projekt dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj

 


Management v Mikroregionu Odersko 2020

Cílem projektu je zajištění řízení činností Mikroregionu Odersko, a to prostřednictvím manažera v oblastech rozvoje venkova, obnovy a spolupráce obcí. Manažer bude zajišťovat zejména administrativu, rozvoj, propagaci, vzdělávání, kulturní akce, administrace související se zajištěním výpůjček venkovního mobiliáře ve vlastnictví Mikroregionu Odersko.

Celkové náklady projektu činí 109.600 Kč. 

Mikroregion Odersko získal na tyto činnosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ ve výši 54.800 Kč.

Realizace projektu proběhne od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.     

kraj


Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko

Cílem projektu je posílení přívětivosti veřejné správy v rámci území Mikroregionu Odersko, a to s důrazem na využití moderních trendů a přístupů prostřednictvím strategického uchopení komunikace dotčených úřadů s veřejností, vč. využití nových komunikačních prostředků.

Od 1. 4. 2020 Mikroregion Odersko realizuje společný projekt členských obcí zaměřený na zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou (úřady) a veřejností. V rámci projektu bude zpracován strategický komunikační dokument, který bude následně aplikován do reálného provozu. Budou pořízeny nové či zdokonaleny stávající komunikační prostředky jako např. weby obcí, mobilní aplikace, sociální sítě, elektronické úřední desky atp.). Projekt bude realizován do 31.12.2021

Celkové předpokládané náklady činí 6.497.700 Kč.
Tento projekt "Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618 byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 6.172.815 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 6.497.700 Kč.

logo EU


Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko

Cílem projektu je zlepšení strategického řízení a plánování obcí Mikroregionu Odersko (resp. mikroregionu samotného), a to prostřednictvím zpracování vybraných strategických a analytických dokumentů, které přispějí k rozvoji jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku.

Mikroregion Odersko během let 2020 a 2021 zpracuje obcím, které o to projevily zájem, strategické a analytické dokumenty, jako jsou rozvojové plány obcí a mikroregionu jako celku, audity implementace evropského nařízení – GDPR a také podrobné evidence obecního majetku, tedy tzv. pasporty, které pomohou získat obcím přehled o jejich majetku včetně jeho technického stavu. Tyto informace obcím pomohou v majetkoprávních otázkách, určování investičních či údržbových záměrů a priorit.

Tento projekt s názvem Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010076 byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost a získal dotaci ve výši 4.658.443,75 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 4.903.625 Kč.

logo EU


Posilování administrativní kapacity obci na bázi meziobecní spolupráce
- Centrum společných služeb

Mikroregion Odersko se od 1. srpna 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO), s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.  

Projekt v Mikroregionu Odersko potrvá do 31. prosince 2020.

Udržitelnost projektu bude ukončena k 31. srpna 2021.